Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.kabine.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Kabine verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. 

2. Identiteit van de verkoper

KABINE NV
Maurice Blieckstraat 11
8670 Koksijde
BE 0872 758 983

3. Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kabine behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. Kabine is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België. 

4. Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact en overschrijving.. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: [geef hier de opsomming van de mogelijke wijzen van levering zoals opsturen naar een bepaald adres, afhalen in een winkel,…]. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

5. Betaling

Online betalen kan met een Bancontact, Maestro, Visa of Masterkaart of via overschrijving. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de email ter bevestiging van de bestelling. In geval de Koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat Kabine de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de Koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door Kabine aan de Verkoper. 

Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Kabine. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan info@kabine.be gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen eigendom van Kabine. 

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieërd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

7. verzending  en levering

Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een overzicht van de bestelling meegestuurd.  Op het ogenblik van ontvangst van de goederen, gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper.  Kabine bepaalt zelf en alleen welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren. 

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot vier werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket meestal de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging (binnen een termijn van 30 dagen na de aankoop) in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

8. Garantie en klachten

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@kabine.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Zoals vermeld  in deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden Kabine te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen op het moment van levering via webshop@kabine.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 2 maand volgend op de levering bij de Koper. Kabine verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de vestiging van Kabine, te 
Mauriece Blieckstraat 118670 Koksijde.

De consument heeft steeds een wettelijke garantietermijn van 2 jaar bij aankoop van nieuwe goederen en dit vanaf de datum van de levering van het goed aan de consument. 

9. Beschikbaarheid van de goederen en voorraad

De goederen worden door Kabine slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt. 

Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Kabine zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de Koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Kabine over te maken, zodat Kabine de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. Kabine kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Kabine over te maken. 

De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad. 

10. Herroepingsrecht 

De consument beschikt voor iedere aankoop die hij via de webshop van Kabine NV uitvoert over het wettelijk herroepingsrecht van 2 x 14 dagen:
– De eerste termijn van 14 dagen begint te lopen de dag na de levering aan de consument. De consument moet binnen deze eerste termijn van 14 dagen aan Kabine NV melden dat hij de overeenkomst wil herroepen. dit kan ondermeer via ons herroepingsformulier of per post, of per mail (webshop@kabine.be)

– Van zodra de consument aan Kabine NV gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen waarbinnen de consument de goederen naar Kabine NV moet terugsturen. 

De wetgever voorziet in artikel VI.51 van het WER wel dat, indien de consument een product beschadigd, gebruikt of onvolledig zou terugsturen, KABINE NV een schadevergoeding van de consument kan eisen. Deze schadevergoeding zal steeds overeenstemmen met de werkelijke waardevermindering die het product ondergaan heeft en moet dus geval per geval berekend worden.

11. Schadebeding

§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-. 

12. Privacy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Kabine mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De Koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@kabine.be

Het uitgebreide privacybeleid is van toepassing.

13. Aansprakelijkheid

Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Kabine niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop. 

14. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

15. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.